9. 7. 2019

31. skupščina RZS

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je na zadnji korespondenčni seji sklenilo, da bo 17. julija ob 17. 00 v prostorih zveze na Leskoškovi cesti 9a potekala 31. skupščina RZS.


Dnevni red:

1. Izvolitev organov zasedanja

a) Delovno predsedstvo (predsednik in dva člana);
b) Verifikacijska komisija (predsednik in dva člana);
c) Določitev zapisnikarja;
d) Določitev dveh overovateljev zapisnika;

2. Obravnava in potrditev zapisnika 30. Zbora članov RZS;
3. Poročila:
a) Predsednik;
b) Nadzorni odbor;
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije;
d) Statutarni odbor;
e) Odbor za arbitražo;

4. Sprejem in potrditev revidiranega letnega poročila RZS za leto 2018;
5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2019;
6. Sprejem prenovljenih aktov RZS;
a) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih;
b) Registracijski pravilnik;
c) Disciplinski pravilnik;

7. Tekoče zadeve in razno;
a) Predlog Združenja 1. B DRL – moški;
b) Predlog ljubljanskih rokometnih klubov.