7. 6. 2010

Volilna seja skupščine RZS bo v torek, 8. junija, ob 17. uri v Ljubljani

Petnajsta volilna seja skupščine RZS bo v torek, 8. junija, ob 17. uri v sejni sobi M hotela  (Derčeva 4) v Ljubljani. Na dnevnem redu je osem točk.

 

 

Dnevni red:

 

 

1. Izvolitev organov skupščine:
a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana)
c) volilna komisija (predsednik in dva člana)
d) določitev zapisnikarja
e) določitev dveh overovateljev zapisnika


2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. izredne in 14. korespondenčne seje skupščine RZS


3. Poročila:
a) Predsednik (Franjo Bobinac - ustno poročilo)
b) Nadzorni odbor (Milan Zupančič)
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila)
d) Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije (Janko Strel)
e) Statutarna komisija (Toni Janc)
f) Arbitražna komisija (Gojko Pešec)

 

4. Sprejem prenovljenih aktov RZS (Tomaž Jeršič):
a) Statut RZS
b) Registracijski pravilnik RZS


5. Volitve predsednika in članov predsedstva


6. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2009 (Tomaž Jeršič, Dori Kastelic)


7. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2010 (Tomaž Jeršič)

 

8. Tekoče zadeve in razno