26. 6. 2014

22. izredno zasedanje zbora članov Rokometne zveze Slovenije bo v sredo, 2. julija, ob 16. uri

Predsednik Franjo Bobinac na osnovi določil Statuta Rokometne zveze Slovenije sklicuje 22. izredno zasedanje zbora članov RZS. Izredno zasedanje bo v sredo, 2. julija 2014, v prostorih zveze na Leskoškovi cesti 9 e v Ljublljani.DNEVNI RED:1. Izvolitev organov zbora članov: 


a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana)


b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana) 


c) določitev zapisnikarja


d) določitev dveh overovateljev zapisnika 2. Obravnava in potrditev zapisnika 21. rednega zasedanja zbora članov RZS3. Razveljavitev sklepov 7. točke dnevnega reda 21. zasedanja zbora članov RZS.
Vabljeni:


- člani RZS 


- člani predsedstva RZS 


- mediji.