Show menu

Članstvo

Članstvo v ZRTS je prostovoljno. Član ZRTS lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki sprejme statut združenja in vsako tekmovalno sezono poravna članarino, ki jo določa pravilnik.  Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba. Vsi člani so enakopravni. 

Združenje ima redne in častne člane. 

Članstvo preneha s prostovoljnim izstopom, izključitvijo ali s črtanjem. Član prostovoljno izstopi iz društva, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o odstopu. Člana črta iz članstva predsedstvo, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. 

O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom RZS. 

Če se v Združenje včlani mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega sedmega letnika starosti do dopolnjenega petnajstega leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v združenje   podati pisno soglasje.

Člani ZRTS imajo naslednje dolžnosti:

- da spoštujejo statut in sklepe organov ZRTS, ki so v skladu s statutom in drugimi akti ZRTS,
- da uresničujejo dogovorjene naloge in cilje ZRTS,
- da skrbijo za varstvo interesov in razvoj rokometnega športa v okviru RZS,
- da upoštevajo enakost in suverenost vseh ustanoviteljev ZRTS ob upoštevanju enakega varovanja pravic,
- dobronamernega izpolnjevanja obveznosti, mirnega reševanja sporov, nevmešavanja v zadeve, ki ne sodijo v njihovo pristojnost,
- da čuvajo in skrbijo za lastnino ZRTS,
- da se stalno in sprotno izobražujejo (permanentno skrbijo za svoje strokovno izobraževanje).

Člani ZRTS imajo naslednje pravice:

- da volijo in so voljeni v organe ZRTS,
- da samostojno urejajo svoje notranje zadeve v skladu s statutom ZRTS,
- da dajejo svoja mnenja pred sprejemom odločitev, za katere sta pristojna zbor in predsedstvo,
-  da so informirani o delu in sklepih ZRTS in da informirajo klube o svoji dejavnosti,
- da prejemajo od ZRTS strokovno pomoč v skladu z dogovorjenimi nalogami,
- da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa,
- da postavljajo vprašanja odgovornosti članov in organov ZRTS,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.