Show menu

Licenciranje

Licence izdaja in potrjuje ZRTS pri RZS, dobijo pa jih lahko samo trenerji, ki so člani organizacije s poravnanimi obveznostmi za tekoče leto. Pogoj za pridobitev licence je državljanstvo Slovenije razen v naslednjih primerih:

-     če je bil trener državne, članske ali mladinske moške ali ženske reprezentance, ki je na svetovnem ali evropskem prvenstvu, mediteranskih ali olimpijskih igrah osvojil eno od prvih treh mest in predloži trenerski organizaciji ustrezna dokazila nacionalne rokometne organizacije, katere reprezentance trener je bil;

-     če predloži v Sloveniji nostrificirano dokazilo (diplomo) o ustrezni trenerski izobrazbi oz. usposobljenosti pridobljeno v tujini ter ob tem predloži tudi dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika

-     če živi in dela v Sloveniji najmanj 15 let, izpolnjuje vse pogoje za pridobitev trenerske licence in predloži dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika.

V vseh izjemah, ob predloženi prošnji in ustrezni zahtevani dokumentaciji, odloča predsedstvo ZRTS. Predsedstvo lahko za strokovno pomoč in tolmačenja nejasnosti angažira strokovni svet RZS.

Licence se izdajajo za tekočo tekmovalno sezono, za dobo enega leta.

Licenco lahko dobi kandidat, ki je v skladu z določili Rinck conventiona  pridobil enega od nazivov:
- master coach,
- višji trener rokometa,
- trener rokometa,
- trener pripravnik (omogoča pridobitev licence za mesto pomočnika trenerja).

Licenca velja za tekočo tekmovalno sezono.

Licenco za opravljanje strokovnega dela v športu - na področju rokometa, lahko pridobiji kandidati, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

- imajo potrdilo o ustrezni minimalni strokovni usposobljenosti strokovnega delavca 1. stopnje in/ali ustrezno izobrazbo športne smeri,
- dokažejo svojo permanentno izpopolnjevanje na licenčnih seminarjih v organizaciji ZRTS,
- so člani ZRTS in imajo poravnane vse obveznosti do trenerske organizacije,
- imajo poravnano licenčnino za nivo tekmovanja v katerem bodo vodili ekipo.